Mr. Ron Bowyer, North Jellystone, USA - Arihant Waterslides

Chúng tôi đã làm việc với Arihant về một cấu trúc chơi nước tùy chỉnh cho khu cắm trại của chúng tôi và đó là quyết định tốt nhất mà chúng tôi từng đưa ra. Các cabin của chúng tôi đã bị chiếm dụng nhiều hơn trước và chúng tôi đã trả tiền cho công viên nước trong khoảng 2,5 năm và tiếp tục phát triển theo nhiều cách khác

×